Privacyverklaring

Inleiding
Deva Flevoland/ Devas verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met wet- en regelgeving en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. In deze privacyverklaring legt Deva Flevoland/ Devas uit welke (persoons)gegevens zij verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden.

Toepasselijkheid
Deze verklaring is van toepassing op de gegevensverwerking van Deva Flevoland/ Devas kantoorhoudende te (8252 JE) Dronten aan de Deimt 2, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59305142.

Verwerking
Devas verwerkt de door haar klanten en/of relaties en hun werknemers verstrekte persoonlijke informatie (“Persoonsgegevens”) en bedrijfsinformatie.

Gegevens (kunnen) worden verzameld bij het aangaan van een klantrelatie, het invullen van het online contactformulier, contact met ons verkoopkantoor en het opvragen van informatie. Deva Flevoland/ Devas behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.

Doel
Deva Flevoland/Devas gebruikt de verzamelde gegevens van haar klanten en/of relaties voor het aangaan en onderhouden van commerciële relaties, het verbeteren van haar dienstverlening, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor marketingdoeleinden (denk aan het verzenden van reclame-uitingen, nieuwsbrieven en andere informatie over nieuwe producten en diensten van Devas) en voor het beantwoorden van vragen en het in behandeling nemen van klachten.

Bewaartermijn
Deva Flevoland/Devas bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van bovengenoemde doeleinden en houdt zich voorts aan wettelijke bewaartermijnen.

Beveiligingsmaatregelen
Deva Flevoland/Devas heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot enige persoonlijke of bedrijfsinformatie die Deva Flevoland/Devas verwerkt.

Nieuwsbrief
Devas kan periodiek een nieuwsbrief sturen waarmee geïnteresseerden op de hoogte worden gehouden van haar producten, bedrijfsactiviteiten en service. E-mailadressen van bestaande klanten worden automatisch toegevoegd aan de daarvoor bestaande verzendlijst. Iedere nieuwsbrief van Deva Flevoland/ Devas bevat een goedwerkende afmeldlink, zodat u zich eenvoudig weer kunt uitschrijven.

Uw rechten
Wanneer Deva Flevoland/ Devas uw Persoonsgegevens verwerkt, heeft u (in bepaalde omstandigheden) het recht om inzage, rectificatie en wissing van uw Persoonsgegevens te vragen en het recht om de verwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en het recht om uw gegevens over te dragen.
Indien u Deva Flevoland/ Devas toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw Persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór het moment van intrekking daarvan. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Voor vragen of klachten over bovengenoemde rechten of het privacy beleid van Deva Flevoland/ Devas kunt u te allen tijde contact opnemen via [email protected]

Derden
De Persoonsgegevens worden door Deva Flevoland/ Devas niet aan derden verstrekt en/of verkocht zonder uw toestemming, tenzij Deva Flevoland/ Devas daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Wijzigingen
Deva Flevoland/ Devas behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om geregeld via de website de privacy verklaring te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

23 mei 2018