Garantie- en leveringsvoorwaarden

Devas / Deva Flevoland

Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Lid 1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de demontage, plaatsing, be- en/of verwerking van de producten, die Devas /Deva Flevoland levert, plaatst, be-/of verwerkt, een en ander in de ruimste zin des woords.

Lid 2: Op de tussen Devas / Deva Flevoland en de klant gesloten overeenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing dan de onderhavige, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk door Devas / Deva Flevoland is bevestigd.

Lid 3: Op alle bewegende delen zoals o.a. Tuinmaximaal/Gumax zonwering zit 2 jaar garantie.


Artikel 2 -Offerte / overeenkomst

Lid 1: De aangeboden offerte door of namens Devas / Deva Flevoland is geldig voor een periode van vier weken na dagtekening. Offertes die door Devas / Deva Flevoland na de aangegeven datum worden ontvangen, zijn ongeldig.

Lid 2: De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de door of namens Devas / Deva Flevoland aangeboden offerte. De achteraf aan de klant toe te sturen orderbevestiging geldt slechts als een bevestiging van de reeds tot stand gekomen overeenkomst.

Artikel 3 -Prijs

Lid 1: De overeengekomen prijs is inclusief B.T.W., tenzij anders is overeengekomen.

Lid 2: De overeengekomen prijs kan, behoudens het bepaalde in lid 3 en art. 4 door Devas / Deva Flevoland niet achteraf worden verhoogd, tenzij door toedoen van de klant de levering wordt uitgesteld of vertraagd met een periode langer dan twee maanden en in die periode kostprijsfactoren een verhoging hebben ondergaan.

Lid 3: Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de prijs foutief is gecalculeerd, wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld. De klant zal de juiste prijs accepteren indien het verschil tussen de foutief gecalculeerde prijs en de juiste prijs niet meer is dan 10%. De overeenkomst wordt dan geacht te zijn gesloten voor de juiste prijs. Indien het verschil tussen de foutief gecalculeerde prijs meer dan 10% bedraagt, is de klant niet verplicht de juiste prijs te accepteren doch kan als dan van de overeenkomst afzien, in welk geval de overeenkomst wordt geacht nimmer te hebben bestaan, tenzij Devas / Deva Flevoland aanbiedt het prijsverschil voor zover de genoemde 10% overschrijdende voor zijn rekening te zullen nemen.


Artikel 4 -Montage

Lid 1: Onder montage wordt verstaan; montage en afwerking, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Lid 2: Devas / Deva Flevoland zal bij de montage steeds de nodige zorg betrachten. Gelet op de aard van de overeenkomst en de aard van de uit te voeren werkzaamheden, n.l. een ingrijpende verbouwing, is de klant bekend met de daarbij behorende risico's en worden deze door de klant uitdrukkelijk geaccepteerd. Mocht bij de montage schade ontstaan welke het gevolg is van schuld van Devas dan zal deze schade, mits het schadebedrag meer dan € 75,-is, tegen dagwaarde worden vergoed. De dagwaarde wordt door een door Devas / Deva Flevoland aan te wijzen derde bepaald. Indien klant het met de bepaalde dagwaarde niet eens is, kan hij op eigen kosten een contraexpertise laten verrichten. Schade welke het gevolg is van reeds bestaande bouwkundige gebreken, scheuren, losliggende stenen of andere al dan niet verborgen oorzaken welke voor de montage reeds aanwezig waren, behoeft Devas / Deva Flevoland niet te vergoeden. Hetzelfde geldt voor schade ten gevolge van overmacht of schuld van derden. Klant heeft niet het recht om geclaimde schade te compenseren met de koopprijs.

Lid 3: Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat voor het deugdelijk monteren van de goederen nog aanvullende bouwkundige voorzieningen nodig zijn, dan zal de klant hieraan zijn medewerking verlenen.

Lid 4: De kosten van deze aanvullende bouwkundige voorzieningen zullen als meerwerk aan de klant in rekening worden gebracht. Lid 5: Indien deze kosten meer bedragen dan 25% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag zal Devas / Deva Flevoland de klant hiervan mededeling doen. De klant kan dan de overeenkomst ontbinden, tenzij Devas / Deva Flevoland aanbiedt de kosten voor zover deze meer dan bedoelde 25% bedragen, voor zijn rekening nemen.


Artikel 5 -Vergunningen

Lid 1: Indien voor het monteren van de bij Devas / Deva Flevoland aangevraagde montage, vergunningen nodig zijn is het verkrijgen van de vergunningen voor de klant. Het risico van het niet-verkrijgen van deze vergunningen is voor de klant. Het niet verkrijgen van een benodigde vergunning is, mits anders overeen gekomen, nimmer reden voor de klant om de overeenkomst niet gestand te hoeven doen.

Lid 2: Alle kosten die aan het verkrijgen van een benodigde vergunning zijn verbonden, komen voor rekening van de klant.

Lid 3: Indien de overeenkomst is gesloten onder de opschortende voorwaarde die klant ter zake een vergunning kan verkrijgen dan moet aan de navolgende voorwaarden zijn voldaan wil klant zich op deze opschortende voorwaarde kunnen beroepen: a) klant moet binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst de benodigde vergunning hebben aangevraagd;

b) aan ieder verzoek om inlichtingen door de vergunning verlenende instantie moet binnen 14 dagen door klant zijn voldaan;

c) klant moet alle stukken gericht aan of ontvangen van de vergunning verlenende instantie binnen 14 dagen na verzending respectievelijk ontvangst kopieën naar Devas / Deva Flevoland gestuurd;
d) de vergunning moet definitief zijn geweigerd. Lid 4: Indien niet aan alle in lid 3 genoemde voorwaarden is voldaan, wordt de vergunning geacht te zijn verleend.

Lid 5: Bij een afwijzende beschikking op de door of namens klant gedane aanvraag van de benodigde vergunning is klant gehouden daartegen elk mogelijk rechtsmiddel in te stellen. Indien klant zulks weigert, wordt de subsidie geacht te zijn verleend.


Artikel 6 -Financiering

Lid 1: De overeenkomst kan met een financierings-clausule gesloten, waar het risico voor het verkrijgen dan wel niet-verkrijgen van de benodigde financiering voor rekening van de klant is.


Artikel 7 -Annulering

Lid 1: De overeenkomst kan binnen zes dagen, nadat de klant de overeenkomst heeft ondertekend, geannuleerd worden en wel bij aangetekende brief.

Lid 2: Bij annulering na de verstreken termijn, worden 30% annuleringskosten in rekening gebracht.


Artikel 8 -Levertijd

Lid 1: Levering geschiedt zoveel mogelijk met in acht name van de op het contract vermelde termijn.

Lid 2: Indien echter vertraging ontstaat ten gevolge van wijzing van werkomstandigheden of ten gevolge van vertraagde levering aan Devas / Deva Flevoland van de benodigde materialen, grond-of hulpstoffen of ten gevolge van andere Devas / Deva Flevoland betreffende omstandigheden, wordt de overeengekomen levertijd automatisch verlengd tot het moment waarop Devas / Deva Flevoland weer leveren kan, zonder dat Devas / Deva Flevoland tot enige schadeloosstelling wegens te late levering gehouden is.

Lid 3: Indien de overeengekomen datum van levering met meer dan drie maanden wordt overschreden kan de klant de overeenkomst ontbinden, tenzij de overschrijding te wijten is aan omstandigheden welke voor rekening van de klant komen.

Artikel 9 -Reclames

Lid 1: Reclames ter zake van gebrekkige levering of montage dienen, binnen 6 weken, nadat deze door klant zijn ontdekt schriftelijk per aangetekend schrijven aan Devas / Deva Flevoland te worden medegedeeld.
Lid 2: Indien de gebrekkige levering of montage door Devas / Deva Flevoland wordt geaccepteerd, zal hij voor kosteloos herstel zorgdragen, tenzij het gebrek te wijten is aan een oorzaak welke volgens de in het verkeer geldende opvattingen voor risico van de klant komt.


Artikel 10 -Eigendomsvoorbehoud

Lid 1: De producten blijven eigendom van Devas / Deva Flevoland totdat de klant al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.


Artikel 11 -Betaling

Lid 1: Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen zal betaling van de overeengekomen prijs plaatsvinden op datum van levering.


Artikel 12 -Garantie Bij montage:

Lid 1: De deugdelijkheid van de geleverde en gemonteerde goederen wordt bij normaal gebruik en onderhoud volgens de normaal gebruikelijke technische details en garantie- voorschriften gewaarborgd voor een periode van 2 jaren te rekenen van de datum van montage op montage en 10 jaar op materiaal
Lid 2: Buiten de garantie vallen: -kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid; - beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies, van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen; -beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden die niet door of vanwege Devas / Deva Flevoland zijn of worden verricht; -beschadigingen of onvolkomenheden die het gevolg zijn van onjuist, onoordeelkundig of ruw gebruik van het geleverde.

Lid 3: De garantie omvat uitsluitend de vervanging of herstel ter keuze van Devas / Deva Flevoland van hetgeen door klant als ondeugdelijk in de zin van de aan het geleverde product te stellen kwaliteitseisen wordt aangetoond.

Lid 4: De garantie vervalt indien de klant zonder uitdrukkelijke toestemming van Devas / Deva Flevoland reparaties of andere werkzaamheden aan het geleverde verricht dan wel doet of laat verrichten.

Lid 5: Indien de klant niet aan het in artikel 10 lid 1 en artikel 14 van deze algemene voorwaarden voldoet, is Devas / Deva Flevoland niet gehouden aan zijn garantieverplichtingen te voldoen.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

Lid 1: De aansprakelijkheid van Devas / Deva Flevoland is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in artikel 4 Lid 2 en de nakoming van de garantieverplichtingen zoals bedoeld in artikel 13. Overige schadevergoedings-verplichtingen -gevolgschade etc. -worden uitgesloten, met uitzondering van die schadevergoedingsplichten welke op grond van dwingend recht op Devas / Deva Flevoland rusten, en niet kunnen worden uitgesloten. Deze worden wel steeds beperkt tot het wettelijk toegestane minimumbedrag.

Artikel 14 -Overmacht

Lid 1: In geval van overmacht is Devas / deva Flevoland gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke verklaring, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Lid 2: Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Devas / Deva Flevoland onafhankelijk omstandigheid die tijdige en/of deugdelijke nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt.


Artikel 15 -Informatiemateriaal via Internet of folders

Lid 1: Klant zal zich nimmer beroepen op vermeldingen en kwalificaties in folder-c.q. reclamemateriaal verkregen via post of internet, daar de daarin gedane mededelingen met betrekking tot technische specificatie en dergelijke slechts bij benadering juist kunnen zijn. De klant kan zich er niet op beroepen dat het geleverde niet overeenstemt met de getoonde voorbeelden, daar deze voorbeelden slechts bij wijze van aanduiding worden getoond.

Lid 2: Devas / deva Flevoland behoudt zich het recht om tussentijds prijswijzigingen toe te passen, bij het uitbrengen van een offerte kan deze afwijken van de genoemde prijzen op alle communicatie welke beschikbaar is, waaronder de website www.devas.nl .

Lid 3: Alle zet en drukfouten, waaronder maatvoering, materiaal en prijzen zijn voorbehouden.


Artikel 16 - Toepasselijk recht


Lid 1: Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is steeds Nederlands recht van toepassing. De algemene voorwaarden staan vermeld op de website en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.